Правила и условия за ползване

Всички посетители на електронния магазин/уеб сайт Slingshot.bg се съгласяват с описаните в настоящия документ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Slingshot.bg. В случай, че посетител на електронния магазин/уеб сайт Slingshot.bg не е съгласен с общите условия на електронния магазин/уеб сайт Slingshot.bg, то той трябва незабавно да спре ползването на същия.

Конфиденциалност на данните

Slingshot.bg гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности относно поръчката/поръчките, начините за доставка, начините за плащане, за издаване на фактура/ фактури, гаранционна карта/гаранционни карти и други пряко свързани с работата на електронния магазин дейности.

Ограничение на отговорността

Материалите на този сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.
Възможно е точността и целостта на публикуваните материали, софтуера и/или услугите публикувани в електронния магазин/уеб сайт Slingshot.bg да са непълни, неточни, да съдържат печатни и/или правописни грешки, като за същите Slingshot.bg не носи отговорност. Slingshot.bg има право по всяко време и без предупреждение да променя всички публикувани материали, спецификации, цени, услуги, и др. Възможно е в електронния магазин/уеб сайт Slingshot.bg да е публикувана информация за продукти и/или услуги, които не се предлагат и/или не са достъпни.
Slingshot.bg, неговите служители, неговите доставчици и/или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на електронния магазин/уеб сайт Slingshot.bg, като това е независимо от съществуването или несъществуването на евентуално/евентуални предупреждение/предупреждения към Slingshot.bg за възможност от възникване на такива вреди. В случай, че вследствие на използването на електронния магазин/уеб сайт Slingshot.bg или материали от него от Ваша страна, доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизна поддръжка или поправка на оборудване или информация, цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди се поемат от посетителите на електронния магазин/уеб сайт Slingshot.bg.

Препратки към други Web сайтове, собственост на трети лица

Всички препратки/пренасочвания от електронния магазин/уеб сайт Slingshot.bg към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за по-голямо удобство на посетителите и в случай, че потребителите използват същите Slingshot.bg не носи никаква отговорност предоставеното от тях съдържание и/или възможните вреди вследствие на достъпването им. В случаите в които посетителите достъпят някой от предоставените си в някои от уеб сайтове собственост на трети лица, посетителите извършват това действие единствено и само на собствена отговорност и се съгласяват да поемат всички потенциални рискове които може да настъпят в следствие на техните действия.

Препратки към електронния магазин/уеб сайт Slingshot.bg

Посетителите може да създават препратки към електронния магазин/уеб сайт Slingshot.bg от други сайтове, но само след като са запознати и приемат ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Slingshot.bg.При нужда от допълнителна информация може да се свържете с Slingshot.bg на посочените контакти.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки и/или са защитени от авторското право.

Коментари относно предлаганите стоки и услуги

Slingshot.bg по никакъв начин и при никакви обстоятелства не носи отговорност за верността и/или коректността на коментарите на посетителите относно предлаганите стоки и/или услуги. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от посетителите публикували съответната информацията. Slingshot.bg си запазва правото да изтрива коментари, независимо от причината и без да информира посетителите, включително и тези които са направили съответните коментари.

Промени предоставената информация

Slingshot.bg има право да променя всички данни предоставени в електронния магазин/уеб сайт Slingshot.bg по свое решение, по всяко време без да информира когото и да било. В случаите промяна на информацията потребителите са длъжни да заплатят цената, която е била актуална по време на извършване на поръчката. В случаите на допуснати грешки в публикуваните на електронния магазин/уеб сайт Slingshot.bg материали, данни и/или др. Slingshot.bg си запазва правото да откаже изпълнението на съответната поръчка и да не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. В случаите в които Slingshot.bg отказва изпълнение на дадена поръчка, която е заплатена на Slingshot.bg от потребителя, Slingshot.bg се задължава да възстанови на потребителя цялата заплатена сума, но не носи отговорност за пропуснати ползи и/или други направени в следствие на направената поръчка, в случай че има такива.

Обща информация

Slingshot.bg има право и може да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Slingshot.bg по всяко време, без да информира посетители, потребителя и/или др.

Цените в левове са ориентировъчни и могат да подлежат на корекция според курс продава на щатският долар за денят

Благодарим Ви за направения избор!

Slingshot.bg

БАРС ЕООД, 
България, 
София, 
1784 Младост 1, бл.42, 
Николай Димитров

Булстат: 121457918

тел: +359 988 712 850
e-mail: info@slingshot.bg